Misc Praise Songs

Tswv Yexus Thov Koj Noog

Misc Praise Songs

keyboards Beginner beginner

by  ALEFFEDERICO

save to print version add songbook text version e-mail correct tuner
chordsukulelecavacokeyboardtabbassdrumsharmonicaflute Guitar Pro
close

there isn't a video lesson for this song

chords

Tswv Yexus Thov Koj Noog

	 		
verse 1 
G    C         G 
Tswv Yexus, thov Koj noog kuv thov, 
D 
Kuv txaav lug cuag Koj; 
G    C         G 
Kuv tso kuv tej kev txhum tseg kag, 
D         G 
Thov cawm kuv txuj sa 

verse 2 
G    C         G 
Thov Koj lug noog kuv tej lug thov, 
D 
Kuv txhus caug pe Koj; 
G    C         G 
Kuv yog tug tuab neeg tsi tsim txaj, 
D         G 
Thov cawm kuv txuj sa. 

tabchorus
G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.
tab
verse 3 G C G Kuv ca sab rua Koj ttuab leeg xwb, D Koj yog kuv tug Tswv; G C G Kuv yeej yuav taug Koj txuj kev tshab, D G Thov cawm kuv txuj sa.
tabchorus
G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.
tab
verse 4 G C G Kuv ca sab ntsoov rua Koj Txuj lug D Kws Koj has rua kuv; G C G Nwg nuav kuv ca sab rua Koj tag, D G Thov cawm kuv txuj sa.
tabchorus
G C Tug Tswv Yexus, G D Thov noog kuv tej lug; G C G Koj tub tsom kwm cov ntseeg txhua tug, D G Thov tsi xob tseg kuv.
tab

Full key step upFull key step up
Half key step upHalf key step up
Half key step downHalf key step down
Full key step downFull key step down
auto scroll beats size up size down change color columns
tab show chords e-chords YouTube Clip e-chords hide all tabs e-chords go to top tab

share