Misc Praise Songs

home > Misc Praise Songs

189 Sib Hlub Sib Pab Chords

Misc Praise Songs

Difficulty: IntermediateIntermediate

by tamamoreira

tuner correct add songbook print version text version save to e-mail
chordsukulelecavacokeyboardtabbassdrumsharmonicsflute Guitar Pro
chords

189 Sib Hlub Sib Pab

	 
verse 1 
  A        F#m 
Sib hlub sib paab le cov kws ntseeg, 
  A              F#m 
Ua haujlwm paab txhua leej txhua tug; 
   A      F#m 
Sib hlub sib paab le ib tse neeg, 
    A            F#m 
Txhua yaam yug muaj yog suav dlawg tug. 

tabchorus
A F#m Sib hlub sib paab, nyob tau ua ke, A C#m Muab kev sib hlub lug ua txujkev; A F#m Sib hlub sib paab, yuav sib koom teg, D F#m Ua raws Vaajtswv txujlug qha tseg.
tab
verse 2 A F#m Sib hlub sib paab le yog kwvtij, A F#m Nyob dleb nyob ze tuaj sib koom teg; A F#m Sib hlub sib paab le yog ib yig, D F#m Nyob deb nyob ze zoo le ib tse.
tabchorus
A F#m sib hlub sib paab, nyob tau ua ke, A F#m Muab kev sib hlub lug ua txujkev; A C#m sib hlub sib paab, yuav sib koom teg, D F#m Ua raws Vaajtswv txujlug qha tseg.
tab
verse 3 A F#m Sib hlub sib paab le yog nruab ze, A F#m Tsis txhob dlub muag rua tug yog qhua; A F#m Sib hlub sib paab yuav sib tuav teg, D F#m Cog kev phoojywg nruaj kev yeeb-ncaub.
tabchorus
A F#m Sib hlub sib paab, nyob tau ua ke, A F#m Muab kev sib hlub lug ua txujkev; A C#m Sib hlub sib paab, yuav sib koom teg, D F#m Ua raws Vaajtswv txujlug qha tseg.
tab
verse 4 A F#m Sib hlub sib paab le ib haiv neeg, A F#m Thaum nyob uake has ib yaam lus; A F#m Sib hlub sib paab yuav hais lug tseeb, D F#m Muaj nuj nqes rua txhua leej txhua tug.
tabchorus
A F#m Sib hlub sib paab, nyob tau ua ke, A F#m Muab kev sib hlub lug ua txujkev; A C#m Sib hlub sib paab, yuav sib koom teg, D F#m Ua raws Vaajtswv txujlug qha tseg.
tab

there isn't a video lesson for this song

request
Full key step upFull key step up
Half key step upHalf key step up
Half key step downHalf key step down
Full key step downFull key step down
Search Paypal
auto scroll beats size up size down change color hide chords simplify chords drawings columns
tab show chords e-chords YouTube Clip e-chords hide all tabs e-chords go to top tab